Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

O NAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje od 1999 r. jako powiatowa samorządowa jednostka budżetowa.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką realizującą zadania pomocy społecznej w Powiecie Przemyskim.

PCPR działalność swą prowadzi w oparciu o przepisy prawa, w tym:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.)
 • Oraz Statutu nadanego Uchwałą Nr XV/109/2011 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21 grudnia 2011r. z późn.zm. oraz Regulaminu Organizacyjnego PCPR wprowadzonego do stosowania Uchwałą Nr /2013 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 2013r. z późn. zm.

 

Głównym celem działania Centrum jest realizacja zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, udzielania wsparcia osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, usamodzielnianiu się osób oraz integracji ze środowiskiem.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Centrum należy w szczególności:

 1. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
 2. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym,
 3. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Przemyskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
 4. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 5. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
 6. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
 7. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,


Ponadto Centrum realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych tj.:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów:
  - w turnusach rehabilitacyjnych,
  - w imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych,
 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 4. dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 5. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu realizuje w okresie od 2008 do 2013 projekt systemowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim".

Dotychczas w/w programem objęto osoby niepełnosprawne w tym część uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby usamodzielniające się.